תנאי שימוש בבוט

ברוך הבא לבוט (להלן "הבוט") שעוזר בתקשורת בין המשתמשים לבין מסעדות או בעלי עסק אחרים ("בעלי עסק") אשר בבעלותה של חברת מנצ'בוט בע"מ ("בעל הבוט" או "אנחנו"). השימוש בבוט מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש"). השימוש בבוט לרבות רכישת מוצרים באמצעות הבוט ו/או קריאת החומרים המפורסמים בו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. בעל הבוט שומר על זכותו להכניס שינויים בבוט ו/או בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך בבוט לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. "המשתמש" או "אתה" הינו המשתמש בבוט.

אתה מסכים לכך שאנו נוכל להפסיק את אספקת הבוט ו/או השירותים שלנו או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. נכון להיום, שימוש בבוט הינו בחינם. אנו רשאים להתחיל או להפסיק לחייב אותך עבור שימושך בבוט או בשירותים שלנו, או להעלות או להוריד כל סכום שאנו גובים עבור השימוש בבוט או בשירותים, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש בבוט.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך הבוט ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין הבוט.

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות הבוט נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לבוט לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של הבוט, בין אם ביצעת פעולה כלשהי באמצעות הבוט ובין אם לאו. כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של הבוט, הנמצאת ב www.munchbot.net.

שימושך בבוט והגבלות ואיסורים

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול ושהינה מוגבלת, עבור גישה ושימוש בבוט ו/או בשירותים שלנו לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש בבוט ו/או בשירותים שלנו כדי לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי.

במידה והנך מעוניין להזמין מוצרים ו/או להשתמש בבוט, אזי הנך מתחייב כדלהלן:

  1. כי הנך מעל גיל 18 או קיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס שלך להשתמש בבוט.
  2. כי במידה ותבחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי או PayPal אזי הנך מצהיר ומתחייב כי כרטיס האשראי או חשבון ה- PayPal הינו בבעלותך, הינו בתוקף וכי קיימת בחשבונך מסגרת מספקת בכדי לכסות את התשלום. עליך לכבד את התנאים של כל אמצעי תשלום בו תשמש. אנחנו ו/או בעלי העסק שומרים לעצמינו את הזכות לבטל כל הזמנה אם התשלום לא יתקבל בזמן. אנחנו ו/או בעלי העסק שומרים לעצמינו את הזכות לבטל כל חיוב שיש לנו סיבה להאמין שבוצע במרמה, לרבות על ידי שימוש בלתי מורשה בכרטיס אשראי, בכרטיס חיוב או באמצעי תשלום אחר. אתה האחראי היחיד לתשלום מיסים על הסכומים שאתה משלם באמצעות הבוט. אנחנו ננכה את החיובים והמסים החלים על הסכומים שישולמו, הכל כנדרש על פי דין.  

כעת, תשלומים מתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי או חשבון PayPal, אך אנחנו ו/או בעלי העסק רשאים לשנות את אמצעי התשלום בכל עת. תנאי הביטול של הזמן יפורסמו על ידי כל מסעדה.

הנך מתחייב כי לא תעשה בבוט כל שימוש לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות; (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש בבוט על ידי אחרים; (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו\או המזיקים לבוט ו/או למנהליו ו/או למשתמשים האחרים; (ד) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ, מוציא דיבה, מטריד, עוקב אחרי משתמשים אחרים, מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה; (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש; (ו) שימוש בחשבון של אדם אחר לרבות כניסה לכרטיסו או הזמנת מוצרים עבורו או (ז) שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותך.

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס הבוט או השירותים; (ב) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הבוט. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהבוט או הקוד שלו; (ג) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של הבוט; (ד) ניסיון להשיג פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; או (ה) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים.

הבוט אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו ואתה פוטר בזאת אותנו ואת הבוט מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

השימוש בבוט על ידיך הינו שימוש אישי ולא-מסחרי בלבד. נאסר עליך להכניס שינויים, לעשות מניפולציות בבוט, להעתיק, להפיץ, להשכיר, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם בבוט או לעשות כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו.  

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם במסגרת שימושך בבוט ובמסירת כל מידע מיוזמתך, ולרבות שימוש בכרטיס אשראי או PayPal, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות הבוט נמסר מרצונך הבלעדי.

אפליקציית הודעות וחיבור לאינטרנט

כדי להשתמש בבוט עליך להוריד ולהתקין את (Facebook Messenger) במכשיר הסלולרי. כמו כן, נדרש חיבור לאינטרנט ולשם כך, תזדקק להתקשר עם ספק שירותי אינטרנט ולשלם עבור השירותים הללו. כמו כן, תזדקק להתקין תוכנה ודפדפן במכשיר הסלולרי שלך. אין אנחנו אחראים לעמלות או עלויות שתצטרך להשתמש בגין ה-Messenger ו/או בין שימוש בסלולארי ו/או בשירותי האינטרנט.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי הבוט וכל התכנים המופיעים בו הינם רכושו של בעל הבוט ו/או נותני הרישיון של בעל הבוט, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בבוט, בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י הבוט (להלן: "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות ומוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של בעל הבוט ולשימוש אישי בלבד. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של המידע. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב בבוט ו/או במידע. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של המידע. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב בבוט ו/או במידע. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

השימוש בבוט

הבוט הינו ממשק טקסטואלי אשר מאפשר לך לקבל מידע ולבצע הזמנות של מוצרים שונים מספקים שונים, כגון בעלי העסק, באופן אוטומטי. הבוט מוליך אותך שלב אחרי שלב באמצעות טקסט החל מהרגע בו בחרת לקבל פרטים על בית עסק כלשהו, ועד לסיום ביצוע ההזמנה ממנו.

השימוש בבוט, לרבות רכישה או הזמנה של מוצר, אינו מחייב רישום, ואולם, במידה ותבחר להזמין מוצר כלשהו מבית עסק, אזי תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך לרבות שמך, מספר הטלפון שלך, כתובתך ופרטי אמצעי התשלום שלך.

הרכישה באמצעות הבוט הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) בהתאם למקובל בענף.

מובהר כי בעל הבוט לא יהא אחראי לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי התשלום ו/או נתונים אחרים.

לידיעתך - הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק, תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לבוט ו/או לבעליו.

הנך מתבקש לבדוק את המוצר שקיבלת עם מסירתו אליך. לאחר שתקבל את המוצר לא תהיה אפשרות לבטל את הזמנתך או לטעון כי אינה כפי שהזמנת.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש בבוט והאחריות על תוצאות השימוש בבוט, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך הבוט, הנן באחריותך בלבד ובעל הבוט לא ישא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש בבוט, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת מוצרים במהלך גלישה בבוט מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך שימושך בבוט. אנחנו רק מהווים פלטפורמה המקשרת בינך לבין בעלי העסק. איננו אחראיים למעשי בעלי העסק, הן בעניין אספקת המזון ו/או השירותים ו/או טיבם של המזון ו/או השירותים והן בכל עניין אחר. אספקת המוצרים ו/או השירותים, כמו גם ביטול ההזמנה, יהיו על פי המדיניות של בעלי העסק הרלוונטיים ואין אנחנו אחראיים בכל הקשור לאספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או בגין ביטול ההזמנה. עם כל בעיה, יש לפנות לבעל העסק הרלוונטי. כל מוצר שתרכוש באמצעות הבוט יהא כפוף לתנאי שימוש אלו. נא קרא אותם היטב.

הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך הבוט בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם אישור ההזמנה.

הבוט אינו אחראי לזמני האספקה או לאיכות המוצרים שתרכוש, ובכל הנוגע לאלו יש לפנות ישירות לבעלי העסק מהם נרכשו המוצרים.

במידה והמוצר שהזמנת אינו זמין, תינתן לך האפשרות לבחור במוצר מקביל או לבטל את הזמנתך.

הגבלת אחריות

כל מידע שתקבל במסגרת הבוט אינו מהווה יעוץ, הצעה, או שידול להתקשרות כלשהי ואינו מהווה שידול או שכנוע כלשהו לרכוש את המוצרים. כל הסתמכות על המידע המוצג בבוט הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובעל הבוט לא ישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מבעל הבוט לא ייצרו כל אחריות לבעל הבוט, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאי השימוש האלה. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

הבוט ובעליו לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים בבוט. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד הבוט ו/או ספקיו ו/או בעלי העסק השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים בבוט זה למטרה כלשהי. שימושך בבוט או במידע הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו.

הבוט וכל המידע הנכלל בבוט מוצע לך "כמות שהוא" (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת או מפורשת בדבר התאמה למטרה מסוימת, שימושיות, סחירות, בעלות ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות. אנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של הבוט, השירותים ו/או המידע; או (ב) שהבוט, השירותים ו/או המידע יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים בבוט ובשירותים.

ישנם מקורות רבים לתוכן ולמידע המופיע בבוט ו/או בשירותים. אנחנו משתדלים שהתוכן והמידע יהיו מדויקים ככל האפשר. עם זאת, אין לבעל הבוט כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין בעל הבוט ערב למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן בבוט ו/או בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן או מידע כלשהו. בעל הבוט אינו אחראי לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או בבוט או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהבוט או בקשר אתו ו/או בקשר לשירותים. בשום מקרה לא יהיה בעל הבוט אחראי לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש בבוט ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי הבוט ו/או השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

בכפוף למגבלות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על בעלי הבוט מנהליו, נושאי המשרה בו, עובדיו, שליחיו או בעלי מניותיו אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, אגבי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במוצרים ו/או להזמנת המוצרים ו/או לשימוש או לביצועי הבוט, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש בבוט, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות הבוט, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בבוט, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר. בעל הבוט איננו אחראי על חיבורים לאינטרנט או ממנו. בעל הבוט איננו אחראי לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן בעל הבוט לא יהיה אחראי להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש בבוט או בשירותים או מכל תוכן אן מידע המועלה בבוט או בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

בשום מקרה לא תעלה אחריות בעלי הבוט בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין המוצרים שרכשת באמצעות הבוט. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לבעל העסק בגין המוצרים, בעל הבוט לא יהיה חב לך בגין השימוש כאמור.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של הבוט, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש בבוט ובשירותים המוצעים על ידו.

בעל הבוט שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לבוט או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

בעל הבוט שומר על זכותו לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת או כדי להגן על זכויותיו הלגיטימיות, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבוט בכל מקרה.

בעל הבוט רשאי בכל עת להפסיק את פעילות הבוט כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה לרבות הפסקת מכירת כל או חלק מהמוצרים בבוט.  במקרה כאמור יסופקו כל ההזמנות ששולמה תמורתן.

כללי

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך הדואר לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום ו/או הזמנה. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בפקס תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן שנקבל אישור על הקבלה כאמור. הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאלו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבינינו או מסמיך אותך לפעול מטעמינו. בעל הבוט רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם. כל הפעילות בבוט וכל הקשור והכרוך בו, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לבוט ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י תנאי השימוש האלה במקרה מסוים לא ילמדו מוויתור זה גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאי שימוש אלו. גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את בעל הבוט בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שייגרמו לו ו/או לבוט ו/או לספקי הבוט עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל support@munchbot.net

אנו מאחלים לך שימוש מהנה בבוט

מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש בבוט (להלן "הבוט") את מדיניות הפרטיות של בעל הבוט במידע שיאסף במסגרת השימוש בבוט לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה בעל הבוט במידע, איסופו ושימושיו. בעל הבוט רשאי לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות בבוט ושימושך בבוט לרבות הזמנת מוצרים באמצעותו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, הנמצאים בכתובת    www.munchbot.net

מידע אישי

הבוט אוסף מידע לגבי כל משתמש בבוט מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהבוט מעניק.

מידע הנאסף על ידי הבוט מהמשתמשים בבוט ונאגר במאגרי המידע שלה שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, תמונה, מין, גיל,  מספר טלפון וכו'. אנחנו מקבלים חלק מהמידע האישי שלך מ-Messenger. כדי להבין איזה מידע אנחנו מקבלים, תבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Facebook. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים בבוט בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי ואין כל חובה על פי דין לספק לנו כל מידע אישי. הבוט משתמש במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים בבוט, לרבות קבלת מידע הנוגע למוצרים שהוזמנו על ידם ו/או למוצרים אחרים אשר לדעת בעל הבוט עשויים לעניין אותם.  מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת הבוט, לרבות רכישת מוצרים, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לבעל הבוט וכן לבעל העסק ממנו אתה מזמין את המוצר או השירות להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או למוצרים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לבעל הבוט כי אינך מעוניין בשירות זה. ישנו מידע מסוים שאפשר ונאסף בצורה אוטומטית אודות המחשב, הדפדפן, מערכת ההפעלה, מיקום, כתובת ה-IP ו/או מכשיר הנייד שלך.

כיצד אנו משתמשים במידע

לא נשתף את המידע שלך עם גורמים אחרים ללא הסכמתך המפורשת, פרט לדרכים שיוזכרו כאן במפורש, ואלא אם כן נידרש לעשות כן לפי כל חוק, תקנה או צו בית משפט או בכדי לשתף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק.

אנחנו משתמשים במידע האישי שלך כדי לספק לכם את השירותים שלנו. מידע אודות הרכישות ו/או ההזמנות שלך יועבר לבעל העסק עבור ביצוע העסקה. אנחנו משתמשים בספק חיצוני עבור ביצוע התשלומים ואיננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי ו/או התשלום שלך.

אנחנו עשויים להשתמש במידע לצרכים הפנימיים שלנו, כגון על מנת לאבחן בעיות עם השרתים שלנו או כדי להפוך את השירותים שלנו ליותר שימושיים או להתאימם לצרכים שלך.

כמו כן, פייסבוק עשויה להשתמש במידע מהבוט שלנו לפי מדיניות הפרטיות שלה. יש לבדוק את מדיניות הפרטיות של Facebook כדי לוודא כיצד פייסבוק משתמשת במידע מהבוט.

אנחנו עשויים להעביר את המידע שלך ל:

בנוסף, ייתכן שבאמצעות ניתוח של כל המידע שאנחנו נאסוף או נקבל, כולל מידע לגבי המשתמשים, אנו עשויים ליצור מידע סטטיסטי אודות מגוון רחב של משתמשים (להלן: "מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי מסייע לנו בהבנת מגמות וצרכיהם של המשתמשים בכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי. ייתכן שנמסור מידע סטטיסטי לשותפים שלנו, ללא הגבלה, לפי תנאים מסחריים שנקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנחנו רשאים לספק מידע שאינו מידע אישי ל- Google Analyticsכדי לקבל את הניתוחים ש-Google מספקת אודות שימוש בשירותים. Google Analytics רק אוספת את כתובת ה-IP  שהוקצתה לך במועד שימושך בשירותים, ולא את השם שלך או מידע מזהה אחר. איננו משלבים את המידע המתקבל מהשימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי. כדי לקבל עוד מידע על השירות נא לבדוק את תנאי השימוש של Google Analytics הנמצאים ב- http://www.google.com ומדיניות הפרטיות של Google הנמצאת ב- http://www.google.com. בעל הבוט רשאי לשמור מידע שיאסוף אודותיך במאגריו ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

אבטחת מידע

בעל הבוט נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של הבוט, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי הבוט. לפיכך, הנך מאשר כי בעל הבוט לא יהיה אחראי לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים בבוט ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

כל תשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי או Paypal דרך הבוט נעשה באופן מוצפן לפי תקן. בעל הבוט לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

שימוש  בבוט על ידי ילדים

בעל הבוט איננו אוסף מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא יידע אותנו מיידית.

עיון, תיקון או עדכון של המידע שלך

אנו מאפשרים לך לעיין במידע שסיפקת במהלך הרישום ו/או קנייה ולשנות נתונים, אי דיוקים או שגיאות במידע. כדי לבקש לעיין במידע או לתקן ולעדכן את המידע האישי שלך, צור עמנו קשר בכתובת support@munchbot.net

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד החשבון שלך פעיל או כפי שצריך כדי לספק לך שירותים. אם ברצונך לסגור את חשבונך או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורט למעלה. אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

שימושים אחרים והעברת מידע

אנחנו עשויים להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה הנמצאים במדינות אשר אינן מדינת מגוריך, ולשלוח להם את המידע שנקבל. למשל, אנחנו עשויים לשלוח את המידע שלך למדינות מחוץ לישראל. כל קבלני המשנה יהיו כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות יהיו רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינתך. אנחנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע שלך אם נמכור את העסק שלנו או חלק ממנו, לרבות במקרה של פירוק ולרבות העברה מחוץ לישראל. יכול ומידע על המשתמשים שלנו, לרבות מידע אישי, יועבר כחלק ממשא ומתן לקראת מיזוג, מכירה של בעל הבוט או נכסיו. מידע זה ימשיך להיות כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות הזו. על ידי מתן מידע אלינו את מסכים מפורשות להעברה ושימוש כאמור, לרבות העברה מחוץ למדינת מגוריך.

כמו כן, בעל הבוט רשאי להעביר מידע אודותיך במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין בעל הבוט או ספק השירותים ממנו בוצעה ההזמנה בקשר עם המידע האמור;  או (ג) כאשר השימוש בבוט נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין;

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל support@munchbot.net